บริการ sdmxบริการข้อมูลบริการค้นหา

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

สร้างเมื่อ: วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2561 เขียนโดย กลุ่มสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ โทร.๐-๒๑๔๑-๗๓๙๘

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

สถิติประกันชีวิตของคนไทย

ประกันชีวิตคือการชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสีญไปอันเนื่องมาจากความตาย ทุพพลภาพถาวรหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตโดยแบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ แบบชั่วระยะเวลา แบบตลอดชีพ แบบสะสมทรัพย์และแบบเงินได้ประจำ

สถิติสาขา : การเงินการธนาคาร และการประกันภัย

วันที่ : ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ที่มา : สมาคมประกันชีวิต

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : กรมการปกครอง

ที่มา : Life Insurance Association of Malaysia

ที่มา : Life Insurance Association of Japan

ที่มา : Monetary Authority of Singapore

ที่มา : Korea Life Insurance Association

ฮิต: 5265